Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0180 - 631 866
  • info@veermanadviseurs.nl
  • 0180 - 633 178
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Veel gestelde vragen incassokosten

 

Per 1 januari 2016 hanteren wij incassokosten voor verschillende vormen van betaling.
Hieronder leggen wij uit waarom wij deze kosten hanteren en geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Waarom hanteren jullie incassokosten?

Extra administratieve werkzaamheden
Namens een groot aantal verzekeringsmaatschappijen incasseren wij de premie bij u. Dat heeft een aantal voordelen. Zo koppelen veel verzekeraars de verzending van polissen, mutaties, overzichten, etc. aan de wijze van incasso. Verzorgen wij die incasso dan ontvangen wij ook alle correspondentie en financiële boekingen van uw polis(sen) en kunnen wij deze in de meeste gevallen controleren voordat de stukken naar u worden doorgezonden. Eventueel foutief opgemaakte polissen en/of onjuiste premieberekeningen kunnen wij dan nog tegenhouden en (laten) corrigeren zodat u uitsluitend juiste polissen en juiste financiële boekingen ontvangt. Uit regelmatige gehouden onderzoeken onder consumenten blijkt dat cliënten deze controlerende rol van haar financieel adviseur zeer op prijs stelt.

Incassorisico
Daarnaast lopen wij een incassorisico. Ook deze risicopremie vormt een onderdeel van de incassokosten. Met verzekeraars is afgesproken dat wij de premies tijdig na incasso afdragen aan de verzekeraar. Ook de incasso van niet-geïncasseerde premies moeten wij binnen de gestelde termijn aan de verzekeraar teruggegeven. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij besluiten het incassorisico bewust te aanvaarden.

Aan de incasso van premies zijn kosten verbonden die de bank aan ons in rekening brengt. De doorbelasting van die kosten vormt eveneens een onderdeel van de incassokosten.

Doorberekening bankkosten
Ook de overgang naar Single Euro Payments Area (SEPA) en de daarmee geïntroduceerde IBAN-rekeningnummers hebben tot (aanpassings) kosten in onze systemen geleid. Bovendien is de regelgeving met betrekking tot incasso’s complexer geworden en dienen wij in een aantal gevallen andere incassotermijnen te hanteren. Eenvoudig gezegd betekent dit dat wij voor een aantal incasso’s langer op ons geld moeten wachten dan vóór het SEPA-tijdperk. Ook dit is doorberekend in de incassokosten.

Portokosten
En tenslotte, de portokosten zijn gestegen. Vanaf 1 januari 2014 gingen de posttarieven omhoog. Voor een postzegel met de 1-aanduiding moest vanaf dat moment € 0,64 worden neergelegd in plaats van € 0,50. Op 1 januari 2016 stijgen de prijzen opnieuw. Het basistarief wordt € 0,73. Per 1 januari 2016 is dit onderdeel van de incassokosten

Welke incassokosten hanteren jullie?

Dat is afhankelijk van de wijze van betalen. Wij kennen de onderstaande betalingsvormen:

Automatische incasso
Dit is veruit de meest voorkomende vorm van betaling. Dit is een incasso volgens een door u afgegeven machtiging. Hierbij wordt meestal geen nota aangemaakt. Het is wel mogelijk een nota via e-mail te ontvangen. Is er sprake van een wijziging van een verzekering, waarbij het premiebedrag verandert, en bij zakelijke verzekeringen dan ontvangt u in principe wel een nota via de e-mail van ons. De incassokosten voor deze vorm van betalen bedragen € 0,25 per incasso per verzekering.

Betaling middels een nota per e-mail
Bij deze vorm van betalen wordt een nota opgemaakt en per e-mail naar u verzonden. Vervolgens wordt u geacht het notabedrag binnen de betalingstermijn te voldoen. De incassokosten voor deze vorm van betalen bedragen
 € 0,25 per incasso per verzekering.

Betaling middels een nota per post
Bij deze vorm van betalen wordt een nota opgemaakt, geprint en per gewone post naar u verzonden. Vervolgens wordt u geacht het notabedrag binnen de betalingstermijn te voldoen. Dit is de duurste vorm van incasso waarvoor wij € 0,75 per incasso per verzekering rekenen, ongeacht de gekozen incassowijze.

Aan herinneringen, aanmaningen en buitengerechtelijke incasso’s zijn extra kosten verbonden.

Waarom brengen jullie nu incassokosten in rekening terwijl dat in het verleden niet het geval was?

Tot 1 januari 2016 hebben wij gemeend deze kosten voor onze rekening te moeten nemen. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere momenten geweest waarop wij op het punt hebben gestaan om incassokosten te gaan doorbelasten, maar wij toch hebben besloten dat moment uit te stellen. De introductie van SEPA en de roep vanuit de overheid, AFM en de publieke opinie (o.a. de Consumentenbond) om helder te communiceren over de kosten van dienstverlening in onze branche, is voor ons een soort ‘natuurlijk moment’ geweest om hieraan gevolg te geven.

Waarom brengen niet alle bedrijven incassokosten in rekening en jullie wel?

Een belangrijk verschil is dat wij namens de verzekeraar de premie incasseren. De verzekeraar stelt de eindprijs – de premie – vast en die belasten wij één op één aan u door. Bij vele andere bedrijven wordt de eindprijs bepaald door de producent of leverancier van het product of dienst. Bij het vaststellen van zijn prijs houdt hij dan reeds rekening met o.a. de kosten van incasso. U betaalt deze kosten dus wel maar u ziet dat vaak niet gespecificeerd op een nota.

Mogen jullie wel incassokosten in rekening brengen?

Jazeker. De kosten die redelijkerwijs benodigd zijn om het gehele incassotraject te verzorgen, mogen door ons in rekening worden gebracht. De kosten die wij hanteren vallen onder het begrip ‘redelijkerwijs’ en zijn daarmee toegelaten. (Zie ook de stukken van de Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 20925, nr. 12).

Hebben jullie een alternatief om kosten te besparen?

Jazeker!
Vorig jaar zijn wij begonnen voor particulieren met de uitrol van ons vernieuwde Serviceabonnement Veerman. Deze vorm van dienstverlening biedt u naast een besparing op incassokosten ook vele andere voordelen, die wij u graag in een mondeling gesprek toelichten.

Klik hier voor meer informatie over het Serviceabonnement Veerman Particulier.

Per gewone post of e-mail?
U kunt overwegen voortaan in plaats van per post, de nota via de e-mail te ontvangen. Met deze wijzigingen bespaart u op de incassokosten.

Betalingstermijn wijzigen
Ook kunt u besluiten de betalingstermijn van uw verzekeringen te wijzigen van bijvoorbeeld betaling per maand naar betaling per kwartaal, halfjaar of jaar. Daarmee vermindert u de frequentie van het aantal betalingen.

Wilt u uw betaalwijze aanpassen of gebruikmaken van het Serviceabonnement Veerman Particulier? Maak dit dan aan ons kenbaar door gebruikt te maken van het wijzigingsformulier. Stuur dit formulier per e- mail naar info@veermanadviseurs.nl

Meer informatie

Heeft u nog andere vragen dan beantwoorden wij deze graag voor u. Stel uw vraag bij voorkeur per e-mail naar info@veermanadviseurs.nl. Vermeld in de onderwerp regel ‘Incassokosten’ en uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.